Regulamin

I Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji Domku w Osadzie Krasne jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Najemcą a Wynajmującym  zostaje zawarta po dokonaniu rezerwacji on-line za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, potwierdzonej wpływem zadatku.

II Rezerwacja.

 1. Aby dokonać rezerwacji domku Najemca rezerwuje pobyt on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na podany adres e-mail Najemcy zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez maksymalnie 6 godziny (termin płatności podawany jest każdorazowo po dokonaniu rezerwacji). W tym czasie powinien wpłynąć na konto Wynajmującego zadatek w kwocie nie mniejszej niż podana we wstępnej rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku we wskazanym terminie system anuluje rezerwację.
 2. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Paynow, z którymi Wynajmujący ma podpisane stosowne umowy lub na wskazane konto bankowe. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uzyskania pozytywnej
  autoryzacji płatności.
 4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji a wraz z nim dane kontaktowe do opiekuna Domku odpowiedzialnego za przekazanie kluczy.
 5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
 6. Pozostałą kwotę można wpłacić na podane podczas rezerwacji konto bankowe jednak nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem pobytu.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji co najmniej 7 dni przed datą przyjazdu oraz, gdy zwolniony termin zostanie zarezerwowany przez inną osobę, kwota zadatku jest zwracana. Zwrot następuje w postaci bonu upominkowego (vouchera) ważnego przez rok od daty jego wystawienia. Obowiązujący cennik można znaleźć na stronie www.Osada-Krasne.pl
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 9. Przyznane rabaty mają zastosowanie tylko w przypadku rezerwacji dokonanej wyłącznie przez system rezerwacyjny na stronie www.osada-krasne.pl oraz przy płatności zadatku w sposób wskazany podczas tej rezerwacji. Przyznane rabaty nie sumują się chyba, że oferta stanowi inaczej.
 10. Wynajmujący może odmówić dokonania rezerwacji w przypadku podania przez Najemcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku braku możliwości świadczenia przez siebie usługi z przyczyn niezależnych od siebie.
 12. Rozliczenia płatności blik, e-przelewem oraz przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem Paynow.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
  jest Blue Media S.A.
 14. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 15. Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Klauzula RODO i polityka prywatności

III.

III Warunki umowy najmu.

 1. Doba „hotelowa” rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00
 2. Lokal w dniu przyjazdu z wpłaconym zadatkiem zarezerwowany jest do godziny 20.00. O późniejszym przyjeździe należy powiadomić telefonicznie lub mailowo.
 3. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie lokalu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym i ilościowym urządzeń znajdujących się w nim
 4. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń, co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do lokalu, równoznaczne jest z tym, że lokal został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 5. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie Osada Krasne.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w lokalach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem, a mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek, grzejników itp.
 7. Parking na terenie Osada Krasne jest monitorowany, niestrzeżony, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz mienie znajdujące się w nim. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania lokalu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Gości.
 9. Zabrania się wynoszenia wyposażenia lokali poza jego obręb (poduszek, koców, naczyń itp.)
 10. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz grillowania na tarasie. Na terenie Osady znajduje się specjalne miejsce do tego wyznaczone.
 12. Dzieci są pod opieką osób pełnoletnich.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 21.00 do 8.00
 14. Prosimy o pozostawienie lokalu w należytym porządku.
 15. Zasady przyjazdu z psem:
 16. a) Zwierzak nie może być pozostawiany w domku bez opieki
 17. b) Na terenie obiektu musi być na smyczy (Teren jest nieogrodzony)
 18. c) Za ewentualne szkody odpowiada właściciel czworonoga.
 19. d) Opłata jednorazowa za pobyt jednego psa to 100 zł, bez względu na długość pobytu.
 1. Cennik jest zależy od terminu rezerwacji i ilości osób, dostępny jest pod adresem: www.Osada-Krasne.pl/kalendarz/#cennik
Dane Firmy: Jacek Walusiak ul. Wiejska 34, 58-533 Bukowiec. NIP: 6112439537 REGON: 381676386. Dane kontaktowe:  tel. 789044447 email bukowiec@osada-krasne.pl